Viden til brug i praksis

På disse sider kan du finde viden, værktøjer og publikationer udviklet igennem centrets projekter siden 2005.

Igangværende projekter

 • Ph.d. projekt Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet.

  Formål

  Ph.d. studiet har til formål at besvare følgende:

  Hvordan kan sygeplejersken, via patientinddragelse, ledsage og støtte den rygmarvsskadede patient frem mod et meningsfuldt hverdagsliv?
  Hvordan fungerer ”prøvehandlinger” som et fleksibelt metodisk værktøj til patientinddragende sygepleje? 

  Metode

  Aktionsforskningsdesign

  Samarbejdspartnere

  Hovedvejleder: Sanne Angel, ph.d., Lektor, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet
  Medvejledere: Raymond Kolbæk, Ph.d., leder af Center for Forskning i Klinisk Sygepleje & Helge Kasch, forskningsoverlæge, ph.d. Forsknings og Udviklingsenheden, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt

  Projektperiode

  Forventet forsvar i foråret 2020

  Kontaktperson

  Randi Steensgaard - Randi.Steensgaard@midt.rm.dk - +45 6048 0581

 • Post Doc. projekt i samarbejde med Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet.

  Formål

  Hvilken betydning har et ændret hospitalsdesign for patientoplevet kvalitet, sygepleje, kompetenceudvikling og studerendes lærings- og uddannelsesforhold? - - Et forskningsprojekt med et samarbejde mellem
  Klinisk praksis, forskning og uddannelse

  Metode

  Realistisk evaluering med mange dataindsamlingsmetoder.

  Samarbejdspartnere

  De Studerendes Dataindsamlerteam, Hjertemedicinsk afdeling, Kirurgisk afdeling og HR-Uddannelse på Hospitalsenhed Midt, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg-VIA UC

  Projektperiode 

  2018-2021

  Kontaktperson

  Susanne Friis Søndergaard, S.F.Soendergaard@midt.rm.dk - +45 2130 7502 & Raymond Kolbæk, raymond.kolbaek@midt.rm.dk - +45 87552225

 • Formål

  At monitorere, hvorledes FoC-rammeværket i praksis implementeres i sygepleje på Hospitalsenhed Midt

  Metode 

  Evalueringsdesign

  Samarbejdspartnere

  Alle oversygeplejerskeområder på Hospitalsenhed Midt

  Projektperiode

  2016-2020

  Kontaktperson

  Raymond Kolbæk, raymond.kolbaek@midt.rm.dk - +45 87552225

 • Formål

  Metode

  Samarbejdspartnere

  Fysiologisk Klinik, Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, Børn og Unge Klinik, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje.

  Projektperiode

  2018-2020

  Kontaktperson

  Marianne Eg, forskningssygeplejerske, Børn og Unge & Center for Forskning i Klinisk Sygepleje. - Marianne.Eg@midt.rm.dk

 • Formål

  Metode

  Samarbejdspartnere

  Claus Sixtus, ph.d.

  Projektperiode

  Kontaktperson

  Marianne Eg, ph.d. forskningssygeplejerske, Børn og Unge & Center for Forskning i Klinisk Sygepleje. - Marianne.Eg@midt.rm.dk

 • Formål

  At udvikle metoder til at forbedre samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis i Midtklyngen.

  Metode

  Samarbejdspartnere

  Hospitalsenhed Midt.

  Projektperiode

  Kontaktperson

  Anne Bendix Andersen, ph.d. forskningsansvarlig. Center for Forskning i Klinisk Sygepleje. T: 22383101/87552218 E: anne.b.andersen@viborg.rm / abea@via.dk

Afsluttede projekter

 • En australsk-dansk undersøgelse af sundhedsvejledning

  Gruppen af unge (20-40 år) med type 2 diabetes (T2DM) er stigende. Forebyggelse og behandling af T2DM er afhængig af den unges egenomsorg, som påvirkes af en række fysiske, sociale og psykologiske faktorer.

  Håndtering af diabetes er kompleks og kræver et samarbejde mellem den unge og de sundhedsprofessionelle. Derfor er der brug for en afdækning af de håndteringsstrategier, unge med T2DM benytter, specielt i forbindelse med livsovergange som at påbegynde uddannelse, indgå i arbejdslivet, finde partner og stifte familie.

  Mål med projektet

  Det overordnede mål er at levere en tværkulturel – dansk/australsk - indsigt i, hvordan psykologiske og sociale faktorer i livsovergange påvirker unge med T2DM, herunder deres håndtering af diabetes. De specifikke mål er at:

  • Identificere håndteringsstrategier, som anvendes af unge medT2DM i livsovergange i perioden fra 20-40 år
  • Identificere deltagernes opfattelse af egen håndtering af deres diabetes, herunder identificere særlige behov
  • Identificere, hvordan unge med T2DM udnytter og bearbejder vejledning om deres sygdom og sundhed.

  Design

  Projektet er en tværsnitundersøgelse, hvor dataindsamlingen foregår i to faser på fire lokaliteter - to i Danmark og to i Australien. På hver lokalitet sker dataindsamlingen ved:

  1. Semi-strukturerede interview med 10 unge mellem 20-40 år, fordelt på begge køn
  2. Spørgeskemaundersøgelse, herunder spørgsmål om opfattelse af problemer i forbindelse med håndtering af diabetes, angst forbundet med en diabetes diagnose, diabetes problemområder, patient aktivering og forståelse af sundhedsbudskaber (health literacy), samt relevante begreber generet på baggrund af interviews.

  Perspektiver

  Projektet er initieret af en australsk-dansk forskergruppe med det formål at give sundhedsprofessionelle indsigt i de specifikke behov, unge med T2DM har. Målet er at etablere grundlaget for at udvikle hensigtsmæssige, målrettede uddannelsesprogrammer i sundhedstjenesterne.

  Projektet forventes at kunne tilføje en særlig dimension til forståelsen af målgruppen ved at foretage en kulturel sammenligning mellem Australien og Danmark.

  Projektteam

  Associate Professor Vibeke Lorentzen, Centre for Clinical Nursing Research, Viborg, Denmark 

  • Associate Professor Birte Hedegaard- Larsen, Centre for Clinical Nursing Research, Viborg, Denmark
  • Associate Professor Helle Terkildsen Maindal, Department of Public Health, Health, Aarhus University, Denmark
  • Senior Lecturer Bodil Rasmussen, School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia
  • Professor Trisha Dunning, Barwon Health- Deakin University, School of Nursing and Midwifery, Geelong, Australia
  • Associate Professor Trish Livingston, Eastern Health- School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia
  • Forskningslektor Raymond Kolbæk, Centre for Clinical Nursing Research, Viborg, Denmark
 • En undersøgelse af kønsperspektivet ved hjertesygdom

  Baggrunden for projektet er, at der er konstateret forskelle på kvinder og mænds symptomer, indlæggelsesmåde, behandling og rehabilitering i forbindelse med akut koronart syndrom (AKS) og at hidtidige undersøgelser mangler fokus på køns- perspektivet ved hjertesygdomme.

  Projektets formål

  Formålet med projektet var således, ud fra et kønsperspektiv, at undersøge det forløb, patienter med akut koronart syndrom har oplevet fra symptomdebut til indlæggelse på hospital. Det var desuden hensigten, at projektet kunne danne fundament for yderligere projekter om kvinder med iskæmisk hjertekarsygdom i forhold til indlæggelse, behandling og rehabilitering.

  Metode

  15 mænd og 15 kvinder, der opfyldte inklusionskriterierne og som blev indlagt under diagnosen AKS på Regionshospitalet Viborg, Kjellerup, Skive på henholdsvis afdeling M13-3 (Viborg) og M2121 (Skive) blev inviteret til at deltage i projektet og indgå i et kvalitativt dybdeinterview vedrørende deres oplevelse fra debut af symptomer til 72 timer efter indlæggelse. Inklusionskriterierne var, at deltagerne skulle være mellem 40-75 år, ikke tidligere have været indlagt med diagnosen AKS, skulle forstå og tale dansk og være fysisk og mentalt i stand til at deltage i et interview.


  For at kombinere kliniske kompetencer med forskningskompetencer blev tre sygeplejersker med erfaringer fra specialet ansat som dataindsamlere i projektet. Det var Lene H. Poulsen, sygeplejerske M2121, Dorte Færk Toft, sygeplejerske M 2121, Mary Vestergaard, sygeplejerske M13-3 og Linna Skovgaard, sygeplejerske MMA. Ud over at interviewe patienter, deltog de også i den første del af analysearbejdet sammen med forskningslektorerne Vibeke Lorentzen og Birte Hedegaard Larsen, der var projektansvarlige. Herudover var Marianne Toppenberg, udviklingsmedarbejder ved medicinsk område tilknyttet projektet.

  Det studerendes dataindsamlerteam deltog i pilot-interviews. Den egentlige dataindsamling foregik fra november 2007 til maj 2008.

  Projektet blev afviklet i samarbejde med Box Hill Hospital/Deakin University, Australien og finansieret af Hans Juulsgaard Jensens Fond.

 • Projektet havde fokus på professionelle livshistorier

  Publikationer

  • Larsen, B.H., Bak, K.T., Christensen, E.B., Gregersen, T., Lyngsø, A. (2010): Et sygeplejerskeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 27-44
  • Larsen, B.H. (2009): Et livshistorisk fokus på professionelt sygeplejeliv i Årsskrift for Udviklingsdivisionen, VIA University College, Aarhus
  • Christensen, E.B., Larsen, B.H. (2010): Sygeplejerskeuddannelsens historie. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 22-26
  • Larsen, B. H.: Forskning og menneskers livshistorier. I: Glasdam, S. (red.) (2011) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
 • Undersøgelse af muligheder og barrierer for varigt vægttab hos børn

  Når overvægtige introduceres til kostomlægning, er det veldokumenteret, at vanlige mønstre efter en vis periode genoptages og et ønsket vægttab udebliver.

  Projektets formål og metode

  Hvorfor det forholder sig således, er kun sparsomt undersøgt. Derfor satte dette projekt fokus på overvægtige børn og på at identificere de faktorer, der i hverdagen påvirker, hvorvidt børnene kan overholde en diæt og etablere en ny livsstil. Dette blev belyst fra et deltagerperspektiv samt igennem individuelle interview med overvægtige børn, der var introduceret til kostomlægning, samt med forældre og søskende over en periode på 1 – 3 år.

  Projektet blev udarbejdet i forlængelse af projekt ”Diætbehandling af insulinresistens hos euglykæmiske, overvægtige børn” ledet af Per Saval, speciallæge i pædiatri og 1.reservelæge på Arbejdsmedicinsk klinik. Savals projekt, der inkluderede 4 familier, blev påbegyndt ved Sygehus Viborg i januar 2006, med det formål at finde en diæt, der kunne reducere insulinresistens hos overvægtige børn samtidig med, at den sikrede en mæthed, der gjorde diæten gennemførlig i praksis.

  Herværende projekt, der inkluderede de samme 4 familier, begyndte dataindsamling via interview med de involverede familiemedlemmer ca. 7 uger efter, at barnet blev sat på sin blivende diæt, det vil sige i uge 18/2006. Gennem de følgende år blev der foretaget opfølgende interviews.

  Projektteamet bestod af Forskningslektor Vibeke Lorentzen, Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Sygeplejerske på børneafdelingen Vicki Dyeremose.

  Publikationer

  • Lorentzen, V., Larsen, B.H., Dyeremose,V. (2011): Severely overweight children and dietary changes – illustrated from a family perspective. Journal of Advanced Nursing, doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05791.x
  • Karlsen H. S. og Lorentzen ,V. (2010): Det søde børneliv, Kronik, Fyens Stiftidende, 2. februar.

   

  Kontakt

  Vibeke Lorentzen, forskningslektor

  T: +45 78 44 13 71 (direkte telefon) +45 24 87 54 59 (mobil)
  M: vibeke.lorentzen@viborg.rm eller vilo@via.dk

 • Et ph.d.-projekt havde fokus på kræftpatienters interaktion med hinanden

  Baggrunden for ph.d.-projektet, udført af Lene Søndergaard Andersen, er den norske sociolog og dr. phil. Dag Albums afhandling ”Nære fremmede”. Album undersøgte patienters interaktion under indlæggelse og fandt blandt andet at patienterne var meget hjælpsomme overfor hinanden, delte deres erfaringer med sygdom og sygdomsforløb og støttede hinanden. Dette ledte til en interesse for patienters interaktion under indlæggelse, deling af information om sygdomserfaringer og livet med kræft samt støtte og omsorg for hinanden.

  To forskningsspørgsmål guidede undersøgelsen:

  • Hvilken betydning har patient-patient interaktion i forbindelse med patienternes hospitalsliv, sygdom og sygdomsforløb? 
  • Hvilken betydning har patient-patient interaktion i forbindelse med støtte og omsorg? Designet valgt til udforskning af patienternes interaktion under indlæggelse var kvalitativt i form af et eksplorerende feltarbejde med en kombination af deltagende observation og individuelle semi-strukturerede interviews. Dataanalysen var induktiv og tematisk.

  Projektet blev udført i følgende trin:

  1. Kvalitativ meta-syntese med det formål at akkumulere viden om patienternes interaktion under indlæggelse samt betydningen af denne: a. Litteratur review med vurdering og udvælgelse af relevante tekster b. Induktiv tematisk analyse 
  2. Kvalitativt feltarbejde med det formål at finde viden om patienternes interaktion under indlæggelse samt betydningen af denne: a. Deltagende observation og individuelle semi-strukturerede interviews for at fremskaffe empirisk data b. Induktiv tematisk analyse. 

  Resultaterne fra projektet er under publicering i internationale tidsskrifter.

  Kontakt

  Lene Søndergaard Andersen

  T: +45 89 27 33 67
  E: lela@via.dk

 • Projekt om smerteoplevelse og behandling efter kirurgisk indgreb

  På Sygehus Viborg gennemførtes fra 31. oktober 2005 til 7. maj 2006 dataindsamling til et forskningsprojekt om patienters smerteoplevelse og smertebehandling efter operation. Over 500 patienter indgik i projektet, og resultaterne er p.t. under bearbejdning. (ER DETTE KORREKT???)

  Projektets formål

  International forskning i patienters oplevelse af smerter efter kirurgiske indgreb viser, at patienter kun modtager omkring 40 procent af den mængde smertestillende medicin, der er ordineret, og at de samtidig oplever at have smerter. Denne tematik er ikke tidligere undersøgt i en skandinavisk sammenhæng.

  Formålet med projektet var derfor på et dansk hospital at undersøge sammenhængen mellem:
  • Patienters oplysning om oplevelse af smerter i det postoperative forløb 
  • Mængden af medicin, patienterne har modtaget af den til rådighed værende smertestillende medicin.

  Projektets metode

  Projektet var tilrettelagt som interview af patienter indlagt i de kirurgiske afsnit T10-1, K11-1 og Y08 på Viborg Sygehus. Interviewet foregik 2. eller 3. dag efter operationen og blev foretaget af en sygeplejerske. Interviewet varede 15. minutter. Spørgsmålene drejede sig om smerter efter operationen, samt hvilken effekt den smertestillende medicin havde haft på smerterne. Der indgik også mere generelle spørgsmål om det at have smerter og få smertestillende medicin. Desuden blev der indhentet oplysninger om den smertestillende medicin, der var givet efter operationen.

  Dataindsamlingen, der blev foretaget af 10 sygeplejersker ansat ved Sygehus Viborg.

  For at deltage i projektet skulle patienten være fyldt 18 år, være i stand til at forstå dansk, have været i afdelingen i mindst 24 timer og have fået foretaget en operation indenfor de seneste 72 timer. Desuden måtte interviewet ikke varer mere end 15 minutter og ved interviewets start skulle patienten have hvilet i mindst 30 til 45 minutter.

  Få mere viden

  • Lorentzen V., Hermansen I. og Botti M. (2011): A prospective analysis of pain experience, beliefs and attitudes, and pain management of a cohort of Danish surgical patients. Eur j Pain, doi:10.1016/j.ejpain.2011.06.004

  Kontakt

  Vibeke Lorentzen, forskningslektor

  T: +45 78 44 13 71 (direkte telefon) +45 24 87 54 59 (mobil)
  M: vibeke.lorentzen@viborg.rm eller vilo@via.dk

Læs mere

sygepleje

Centrets publikationer

Se en oversigt over CFKS's publikationer.
Læs mere her